صفحه اصلی

این وب سایت با هدف ارائه خدمات فنی اتوماسیون صنعتی که توسط متخصصین داخلی قابل اجراست راه اندازی شده است . این خدمات زمینه های زیر را شامل می شود .
- طراحی
- مشاوره
- عیب یابی
- آموزش
- مستند سازی
و تامین نیروی متخصص اجرایی
خدمات فوق برای سیستم های کمپانی های معتبر قابل ارائه است . متخصصین اتوماسیون می توانند با عضویت در این پایگاه زمینه فعالیت خود را مشخص نمایند تا از تخصص و تبحر ایشان برای ارائه خدمات مربوطه استفاده گردد.